درخواست نمایندگی لیزان صنعت

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی را ذکر کنید

نام فروشگاه(*)
لطفا نام فروشگاه خود را ذکر کنید

نام شهر(*)
لطفا نام شهر خود را ذکر کنید

شماره تماس(*)
لطفا شماره تماس خود را ذکر کنید

آدرس ایمیل(*)
لطفا آدرس ایمیل خود را ذکر کنید

آدرس (*)
لطفا آدرس خود یا فروشگاه را ذکر کنید

نوع ملک یا فروشگاه(*)
لطفا نوع فروشگاه یا ملک خود را مشخص کنید

توضیحات
در صورت وجود توضیحات در مورد خود یا فروشگاه ، در این قسمت ذکر کنید.

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
لطفا کد امنیتی را بصورت صحیح ذکر کنید.

ثبت درخواست

Top